Zarine Roodt. Public Relations, Development and Social Investment: A Southern African perspective deur B.M. Mersham, R.S. Rensburg & J.C. Skinner. …

RUBRIEK: Boeke-Beeld

Betekenisvolle insigte oor skakelwerk in nuwe Suid-Afrika

Zarine Roodt

Public Relations, Development and Social Investment: A Southern
African perspective deur B.M. Mersham, R.S. Rensburg & J.C. Skinner.
GOEIE skakelwerk is nie net noodsaaklik in Suid-Afrika nie, maar dit
is onmisbaar in die herstrukturerings- en ontwikkelingsproses. As
bewaker van kommunikasie is die belangrikheid van die skakelwese nog
nooit so onderstreep nie as waar ons nou ‘n uitdagende nuwe tydperk
van kommunikasie binnegaan.
Dit is hier waar dié boek waardevolle insigte lewer. Die skrywers
dek die oorsprong van skakelwese, kommunikasieteorie en korpora
tiewe sosiale belegging vanuit ‘n on derliggende en duidelik
omskrewe ontwikkelingsperspektief. Praktiese riglyne soos navorsing,
middele en tegnieke, programme en die media word uitgebrei om die
belangrikheid van die praktiese aspekte van skakelwerk te
onderstreep
In die laaste afdeling sal beroepskakelmense heelwat stof tot
nadenke hê wanneer die skrywers ‘n toekomsblik bied op skakelwerk
ten opsigte van opleiding in ontwikkelende lande, skakelwese en die
omgewing, ekotoerisme en internasio nale regeringskakelwerk. Dié
afdeling handel in besonder oor die Heropbou-en-Ontwikkelingsprogram.
Aangesien Hop aandag gee aan groei en ontwikkeling oor politieke,
sosiale, ekonomiese en sosio-ekonomiese grense heen, sal daar ‘n
behoefte wees dat skakelmense dié beleidsrigtings omskep in bondige
en doeltreffende dokumente vir Suid- Afrikaanse organisasies en
korporatiewe beleggingsmaatskappye.
Die boek bevat waardevolle gevallestudies waar lesers uit vorige
ondervindings kan put in die formulering van hul strategieë.
Een puntjie van kritiek is dat die inhoudsopgawe na ‘n teoretiese
proefskrif lyk. Die boek gaan van die veronderstelling uit dat die
leser reeds kennis van skakelwerk het en dit, gekoppel aan die
inhoudsopgawe, kan die voornemende leser ontmoedig. Die lewendige en
kleurryke omslagontwerp en die toeganklike uitleg, vergoed egter
hiervoor.
Public Relations, Development and Social Investment bied ‘n rykdom
inligting in hierdie opwindende tye waar nuwe ontwikkelings en
algemene herstrukturering veelvoudige uitdagings vir die skakelwese
in Suid-Afrika bied. Sy grootste bydrae is in die uitbreiding van
vakliteratuur oor skakelwese, wat ver tekortskiet. Om hierdie rede
is die Suid- Afrikaanse gevallestudies veral besonder waardevol.
Die boek dra ook by tot die teoretiese grondslag van skakelwerk.
Bitter min pogings, en nog minder daarvan gepubliseer, is al
aangewend om die teoretiese wortels na te vors. As skakelwese ooit
‘n kunsvorm én ‘n wetenskap wil wees, en ‘n beroep in die ware sin
van die woord, moet skakelmense kennis neem van hierdie
betekenisvolle stap in daardie rigting.
Die boek sal bydra tot die ontwikkeling van skakelwese in ‘n land
waar die bedryf drasties verander.
Me. Roodt is president van die Skakelinstituut van Suider-Afrika
(Osisa).


KATEGORIE: boeke resensies

Source